Zariadenie pre seniorov Smolnícka ul. Bratislava – Ružinov

náhľad
náhľad náhľad náhľad náhľad

Objednávateľ:Domov dôchodcov Gerium Bratislava ( rozpočtová organizácia Hlavného mesta Bratislavy)

Predmet zákazky: kompletná rekonštrukcia, nadstavba a prístavba jestvujúceho objektu Zariadenia opatrovateľskej služby, vrátane parkoviska, drobnej architektúry a sadových úprav

Doba realizácie: 01/2010 - 11/2010

Rozpočtový náklad: 1.483 tis. € (bez DPH)