REALIZOVANÝ PROJEKT

Zariadenie pre seniorov Smolnícka ul. Bratislava – Ružinov

Investor : Domov dôchodcov GERIUM, Bratislava

Účel stavby: kompletná rekonštrukcia, nadstavba a prístavba jestvujúceho objektu zariadenia opatrovateľskej služby, vrátane parkoviska, drobnej architektúry a sadových úprav

Doba realizácie : 02/2010 – 11/2010

Realizované práce: dodávka stavby na kľúč vrátane inžinierskych sietí.

Rozpočtový náklad : 1.512 tis. €