REALIZOVANÝ PROJEKT

Bytové domy č. 1 a č. 2, ul. Pri kríži, Bratislava – Dúbravka

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálny investor Bratislava

Predmet zákazky: výstavba nájomného bytového domu s 52 b.j. vrátane technickej infraštruktúry s napojením na verejné, dopravné a technické vybavenie územia a so sadovými úpravami na priľahlých nezastavaných plochách. Stavba realizovaná v rámci programu rozvoja bývania MVRR SR.

Doba realizácie: 07/2009 – 11/2010

Rozpočtový náklad: 2 572 tis. € (bez DPH)

Ocenenie: Čestné uznanie MVRR SR v súťaží „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2010“