Bytové domy č. 1,2, ul. Pri kríži Bratislava – Dúbravka

náhľad
náhľad náhľad náhľad

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálny investor Bratislava

Predmet zákazky: výstavba nájomného bytového domu s 52 b.j. vrátane technickej infraštruktúry s napojením na verejné, dopravné a technické vybavenie územia a so sadovými úpravami na priľahlých nezastavaných plochách. Stavba realizovaná v rámci programu rozvoja bývania MVRR SR.

Doba realizácie: 07/2009 – 11/2010

Rozpočtový náklad: 2.205 tis. € (bez DPH)

Ocenenie: 3. miesto „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2010“ udeleným 1. Podpredsedom vlády a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky